Đề tài Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Việt Chính

Khi nền kinh tế phát triển, ngày càng nhiều doanh nghiệp đƣợc hình thành hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau nhằm đa dạng hoá ngành nghề. Đi liền với đó là sự phát triển, lớn mạnh trong lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Một công ty có thể tồn tại và phát triển đƣợc hay không phải nhờ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp đó mà quan trọng nhất phải nói tới vốn bằng tiền.Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp có thể thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nƣớc mà đã đƣợc mở rộng, tăng cƣờng hợp tác với nhiều nƣớc trên thế giới. Do đó quy mô của vốn bằng tiền rất lớn, rất phức tạp. Việc quản lý chúng có ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh tế và việc kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhƣng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống thực sự có hiệu quả. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tƣợng, mỗi quá trình vốn và nguồn vốn, tăng và giảm vốn Mỗi thông tin thu đƣợc là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đƣa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của tiền vốn, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt đƣợc những thông tin kinh tế cần thiết đƣa ra những quyết định tối ƣu về đầu tƣ, chi tiêu trong tƣơng lai. Thông qua nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách, về tình hình lƣu chuyển tiền tệ, chúng ta còn biết đƣợc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC