Đề tài Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại BHXH giai đoạn 2005-2009

Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Bản chất của BHXH chính là sự tương trợ cộng đồng, đoàn kết đùm bọc chia sẻ rủi ro cho nhau, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với từng thời kỳ và từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH. Chi trả các chế độ bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của BHXH Việt Nam, làm tốt công tác chi trả sẽ giúp ổn định thu nhập cho người lao động, từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian qua, công tác chi trả các chế độ BHXH đang không ngừng được hoàn thiện, tuy nhiên, vấn đề chi đúng, chi đủ, chi kịp thời và cải tiến, hoàn thiện công tác chi vẫn còn gặp một số vướng mắc. Nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay khiến đời sống người lao động càng gặp nhiều khó khăn nên cần phải chăm lo đời sống cho người lao động, giúp họ ổn định thu nhập, đảm bảo cuộc sống. Do vậy, yêu cầu đặt ra là hoạt động quản lý chi cần được hoàn thiện hơn, khắc phục những hạn chế nhằm đả bảo công tác chi trả, thực hiện tốt các chế độ BHXH cho người lao động và người thụ hưởng. Xuất phát từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại Vụ Bảo hiểm xã hội- Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội Việt Nam đã tạo cơ hội cho em chọ đề tài : “Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại BHXH giai đoạn 2005-2009”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC