Đề tài Thực trạng và giài pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Tiến Thành

(Bản scan) Nguồn nhân lực là yếu tố không thê thiếu đối với bất kỳ một tô chức nào và nó giừ vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của tô chức, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Trong xu thế cạnh trang ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực vừng mạnh cà về số lượng và chất lượng, cả về the lực và trí lực là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng vừng và phát triên trên thị trường. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này hiệu quà, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy đê nâng cao hiệu quá trong quá trình hoạt động kinh doanh, đê nâng cao chât lượng trong công tác quàn trị nhân lực, công tác tuyền dụng nhân lực - “đầu vào” đê có một nguồn nhân lực cỏ trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm..., phái được đặt lên hàng đầu. Là một công ty cỏ uy tín trong lĩnh vực sàn xuất và cung ứng bao bì carton, công ty cổ phan Tiến Thành đâ rất trọng đen hoạt động tuyển dụng nhân lực nhằm thu hút, lựa chọn được nhừng người có trình độ cao, đáp ứng được nhừng ycu cầu công việc và tăng khà năng cạnh tranh của công ty. Ọua thời gian thực tập tại công ty cô phần Tien Thành, em thấy công tác tuyên dụng nhân lực của công ty vần còn nhiều tồn tại. Xuất phát từ nhừng lý do trên em chọn đề tài “Thực trạng và giài pháp hoàn thiện công tác tuyền dụng nhân lực tại công ty cồ phần Tiến Thành”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC