Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty Intimex

Trong xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, mọi quốc gia đều phải tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế, hay nói cách khác là phải tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả dựa trên lợi thế so sánh của nước mình. Việt nam đang khẳng định đường lối chiến lược phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá và nhanh chóng hoà nhập vào nhịp phát triển kinh tế chung của thế giới và khu vực. Trong nhiều năm qua, Công ty Intimex luôn là công ty đứng đầu về xuất khẩu hàng hoá thuộc Bộ thương mại, thực hiện tốt chủ chương và đường lối chung của các cơ quan lãnh đạo cao cấp. Giai đoạn 3 năm 1999 – 2001 vừa qua là thời kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty vì đây là thời kỳ ổn định và phát triển Công ty, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho kế hoạch dài hơn 2001 – 2005 trước thềm Việt Nam chính thức thực hiện AFTA và đồng thời đẩy nhanh quá trình gia nhập WTO. Qua quá trình thực tập tại Công ty Intimex, nhận th ức được tầm quan trọng của 2 giai đoạn phát triển này em đã chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Intimex” với mục đích phân tích đánh giá hoạt động xuất khẩu của Công ty trong giai đoạn 1999 – 2001 để từ đó đưa ra các biện pháp và định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới. Đề tài được chia làm 3 chương: Chương I: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Intimex Chương II: Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động xuất khẩu tại công ty Intimex trong giai đoạn 1999 - 2001.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC