Đề tài Thực trạng và giải pháp tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Đề tài đi vào nghiên cứu nội dung hoạt động kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp. Đề tài tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp và thực trạng hoạt động kiểm soát quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp thông qua việc áp dụng, tuân thủ quy chế, quy trình cho vay của NHNN và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ban hành, đồng thời xem xét tình hình tín dụng, cho vay trong 3 năm 2009 – 2011 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Từ đó nhận xét những ưu, nhược điểm và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường hoạt động kiểm soát quy trình cho vay tại Chi nhánh. Kết cấu đề tài được mô tả tổng quan như sau: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp nói riêng. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Phần III: Kết luận và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC