Đề tài Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp, xuất phát điểm còn rất thấp, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng nông thôn còn yếu kém, lao động thuần nông còn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lao động xã hội và năng suất lao động còn thấp. Nông nghiệp nếu hieru theo nghãi hẹp chỉ có ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và dịch vụ tong nông nghiệp. Còn nông nghiệp nếu hiểu theo nghĩa rộng nó còn bao gồm cả ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản. Qua 26 năm đổi mới Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bậc nhất là nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng cao, giải quyết được vấn đề lượng thực trong nước và còn là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước ngành nông nghiệp ở nước ta vẫn là một ngành rất quan trọng vì nó là một trong hai ngành sản xuất vạt chất chủ yếu của xã hội. Mặt khác nông nghiệp còn có vai trò quan trọng trong việc cung cấp đầu vào cho công nghiệp và khu vực thành thị. Nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp của các nước đang phát triển như ở nước ta là khu vực dự trữ và cung cấp lao động cho phát triển công nghiệp và đô thị trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa. Qua quá trình CNH, HĐH một mặt nhu cầu lớn về lao động, mặt khác đó là năng xuất lao động không ngừng tăng lên, lực lượng lao động từ nông nghiệp được giải phóng ngày càng nhiều. Số lao động này dịch chuyển, bổ sung phát triển cho công nghiệp và đô thị. Đó là xu hướng có tính quy luật của mọi quốc gia trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã được Đảng ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Với 80% cư dân sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm 70% lực lượng lao động xã hội thì việc đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn theo một cơ cấu kinh tế thích hợp là một vấn đề cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và lâu dài. Theo đó những thành phần kinh tế cũng như mỗi vùng kinh tế đều thiết lập một cơ cấu kinh tế phù hợp với thế mạnh vốn có của mình. Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam là một huyện thuộc đồng bằng có hai xã miền nùi, nhưng đa số nhân dân sống bằng nghề nông, mặt bằng, trình độ dân trí không đồng đều sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa trở thành hàng hóa cơ sở vật chất ký thuật hạ tầng nông thôn ở các xã vùng Tây Thăng Bình chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ cả 3 mặt, điện, đường, trường trạm, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao so với mặt bằng chung trong toàn tỉnh bên cạnh thiên tai, bão lũ dịch bệnh thường xuyên xảy ra nhất là dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Nhưng với sự quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ của TW, tỉnh, sự cố gắn của nhân dân trong huyện. Trong những năm qua huyện Thăng Bình đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đời sống của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng được nâng cấp văn hóa xã hội càng ngày khởi sắc, đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng cao, góp phần hạ thấp tỷ lệ đói nghèo của huyện trong tỉnh Quảng Nam nói chung, cả nước nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC