Đề tài Thực trạng và giải pháp tối ưu hóa hoạt động của ngân hàng cho vay tín dụng dành cho người nghèo

1. Tính cấp thiết của đề tài: Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Bên cạnh việc nâng cao mức sống cuả người dân, sự phân hóa giàu nghèo giữa các khu vực cũng càng trở nên sâu sắc và rõ nét hơn. Với mục tiêu cân bằng sự phát triển giữa kinh tế và xã hội, nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp để hạn chế sự phân hóa giàu nghèo đó. Một trong những biện pháp hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này là công tác xóa đói giảm nghèo. Từ đó, chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng dành cho những hộ gia đình khó khăn trở nên phổ biến và áp dụng rộng rãi. Trên thực tế, nguồn vốn cho vay tín dụng này thực sự chưa hoạt động hiệu quả, đã làm tổn thất rất nhiều cho các ngân hàng và cho ngân sách của nhà nước. Các ngân hàng thường xuyên e ngại với các khoản cho vay này, vì vậy mà các khoản vay tín dụng dành cho người nghèo chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Nguyên nhân của thực trạng trên là gì và nhà nước cũng như những ngân hàng cần có giải pháp gì để giải quyết được những thách thức khó khăn trước mắt? Chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu tìm ra được hiện trạng của tín dụng Việt Nam, đưa ra một số giải pháp cân bằng hợp lí giữa rủi ro và lượng giải ngân, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Nhóm tác giả mong muốn đề tài của mình sẽ đóng góp một số giải pháp tích cực cho thực trạng trước mắt, góp phần phát huy hiệu quả của ngân hàng dành cho người nghèo. Rất mong được thày cô và các bạn đóng góp ý kiến. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn! 2. Đối tượng nghiên cứu Đề tài của chúng nghiên cứu về hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng dành cho người nghèo. Từ đó nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp tối ưu hóa hoạt động vay tín dụng của ngân hàng này. 3. Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng hoạt động của ngân hàng dành cho người nghèo (đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội) ở Việt Nam để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng của các ngân hàng này trong thời gian vừa qua. - Tìm hiểu và phân tích một số hoạt động của ngân hàng cho vay tín dụng dành cho người nghèo trên thế giới và rút ra các bài học kinh nghiệm. - Xây dựng và định hướng một số giải pháp của các khoản vay tín dụng người nghèo phù hợp với kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích lí luận - Phương pháp điều tra, thực nghiệm 5. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu là ngân hàng cho vay tín dụng cho người nghèo trong những năm gần đây. 6. Kết quả nghiên cứu (dự kiến): - Đánh giá được tình hình Việt Nam, xây dựng, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm đem lại hoạt động hiệu quả hơn cho các khoản vay tín dụng ngân hàng. 7. Kết cấu của đề tài: Chương 1: Cơ sở lí luận I. Lí luận chung về tài chính vi mô II. Vấn đề đói nghèo III. Ứng dụng của tài chính vi mô trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. IV. Các mô hình thành công trên thế giới Chương 2: Thực trạng hoạt động của ngân hàng cho vay tín dụng dành cho người nghèo I. Vấn đề người nghèo ở Việt Nam II. Các hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng dành cho người nghèo ở Việt Nam Chương 3:Các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của ngân hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC