Đề tài Thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân (UBND) là cơ quan có vai trò quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương. Đây là cầu nối đảm bảo tính thống nhất cũng như toàn diện trong công tác quản lý hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương. Với vai trò đó, nghiên cứu tổ chức và hoạt động của UBND là một công việc cần thiết để có được những hiểu biết sâu rộng về cơ quan này. Đồng thời, việc nghiên cứu cũng không nên dừng lại ở các quy định của pháp luật hiện hành mà còn phải nghiên cứu thực trạng áp dụng các quy định đó, từ đó đưa ra giải pháp đúng đắn, kịp thời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC