Đề tài Tiểu luận An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp Bệnh bụi phổi silic

Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi silic được chính thức công nhận là một bệnh nghề nghiệp được bồi thường từ năm 1976. Từ đó đến nay tỷ lệ bệnh bụi phổi silic được bồi thường luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh mục 21 bệnh nghề nghiệp được bồi thường do Bộ Y tế ban hành. Tỷ lệ này được theo dõi qua các thời kỳ khác nhau, cao nhất là 95,5% ở thời kỳ 1976 – 1980, thấp nhất là 62,2% ở thời kỳ 2001 – 2003 (hình 2. 1) [2].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC