Đề tài Tìm hiểu 03 vụ việc có tranh chấp về hợp đồng dịch vụ

Hiện nay, ở thành phố cũng như hầu hết nông thôn, mạng lưới dịch vụ phát triển tương đối mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu của nhân dân. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế đang trên đà phát triển và kéo theo đó là nhu cầu khách quan hình thức của các dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ xuất hiện, đó là sự thỏa thuận của bên cung ứng dịch vụ và bên thuê dịch vụ. Bộ luật dân sự năm 2005 cũng đã có những quy định để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hợp đồng dịch vụ. Trong bộ luật dân sự, hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng dân sự. Nó mang các đặc điểm của hợp đồng dân sự và còn có những đặc điểm riêng biệt. Cũng bởi tính phổ biến của nó và những đặc điểm riêng mà các tranh chấp liên quan đến hợp đồng dịch vụ ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Để hiểu hơn về các vấn đề liên quan đến hợp đồng dịch vụ - một loại hợp đồng dân sự phổ biến – cùng cới các tranh chấp liên quan đến loại hợp đồng này, nhóm em chọn đề tài 03: “Tìm hiểu 03 vụ việc có tranh chấp về hợp đồng dịch vụ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC