Đề tài Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và mô hình tổ chức của công ty khách sạn du lịch Dạ Hương

Cơ cấu tổ chức giúp cho nhân viên làm việc cùng nhau một cách hiệu quả bằng cách: 1. Phân chia con người và các nguồn lực khác cho các hoạt động 2. Làm rõ trách nhiệm của các nhân viên và sự nỗ lực hợp tác của họ bằng cách thông qua các bản mô tả công việc, các sơ đồ tổ chức và quyền hành trực tuyến. 3. Cho phép nhân viên biết được những gì đang kỳ vọng của họ thông qua các quy tắc, các thủ tục hoạt động và tiêu chuẩn công việc. 4. Thiết kế các tiến trình để thu thập và đánh giá thông ti giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định và giải quyết các vấn đề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC