Đề tài Tìm hiểu erigone model checker

Erigone là một phần triển khai lại của mô hình kiểm chứng Spin. Erigone triển khai một tập con của Promela, nó là đủ để chứng minh các khái niệm cơ bản của mô hình kiểm chứng cho việc xác minh (verification) của các chương trình đồng thời. Không một ngôn ngữ cấu trúc nào được thêm vào sao cho chương trình cho Erigone có thể được sử dụng với Spin để có nhiều tính uyển chuyển và hiệu suất tốt hơn mong muốn. Erigone được viết bằng ADA năm 2005 cho độ tin cậy, bảo trì và tính linh hoạt. Nó được sử dụng như một chuẩn kiến trúc. Đặc tính của Erigone:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC