Đề tài Tìm hiểu lễ ăn trâu (đâm trâu) của một số tộc nguời thiểu số ở tây nguyên phục vụ phát triển du lịch

Lễ hội Đâm trâu với biểu tƣợng “cây nêu thần” là một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật, mang tính tổng hợp cao, xuất phát từ ý niệm mong muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã dần dần trở thành một nghi lễ độc đáo trong các ngày hội của các buôn làng Tây Nguyên nhƣ lễ hội mừng lúa mới, mừng nhà rông, mừng đƣợc mùa. Đây là những ngày hội thực sự mang những nét văn hóa truyền thống, thể hiện rõ yếu tố cộng đồng, tình yêu thiên nhiên, sự ngƣỡng vọng thần linh đƣợc gắn kết với nhau chặt chẽ, là sự kế tục truyền thống văn hóa xa xƣa của ngƣời Tây Nguyên. Nhiều loại hình dân gian đƣợc huy động tham gia vào lễ hội này nhƣ âm nhạc, sân khấu, múa hát, múa kiếm, nghệ thuật tạo hình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC