Đề tài Tìm hiểu pháp luật huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng và những đánh giá, nhận xét về vấn đề trên

+ Trái phiếu: giấy tờ có giá quy định nghĩa vụ của ngân hàng phải trả cho người nắm giữ (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi đáo hạn. + Tín phiếu: (Treasury bill) là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng (ngoài ra có Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Doanh nghiệp) phát hành nhằm mục đích huy động vốn ngắn hạn. + Kỳ phiếu: (promissory note) giấy tờ có giá ngắn hạn thể hiện cam kết trả tiền vô điều kiện cho người lập phiếu phát ra trong đó xác nhận trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng quy định trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác. + Chứng chỉ gửi tiền: (Certificate of Deposit) giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành chứng nhận người sở hữu văn bản đã gửi tiền vào ngân hàng để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác. + Các loại giấy tờ có giá khác - Thuộc tính của giấy tờ có giá: + Tên tổ chức tín dụng phát hành + Tên gọi Giấy tờ có giá + Mệnh giá + Thời hạn giấy tờ có + Ngày phát hành + Ngày đến hạn thanh toán + Lãi suất được hưởng, phương thức trả lãi, thời điểm, địa điểm trả lãi + Nội dung khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC