Đề tài Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trƣờng của công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng

Thu thập được khá nhiều các số liệu liên quan đến nội dung cần nghiên cứu, các số liệu đáng tin cậy. - Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao - Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể - Biết cách thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, cẩn thận trong công việc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC