Đề tài Tìm hiều về UBND Xã và các chức danh chuyên môn

1. Vị trí pháp lý và chức năng của chính quyền địa phương cấp xã 1.1 Vị trí pháp lý 1.2 Chức năng 2. Cơ cấu tổ chức thành viên 2.1 Cơ cấu về tổ chức 2.2 Cơ cấu về thành viên, chức vụ, chức danh 2.3 Chức danh công chức cấp xã 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 4. Sơ đồ về cơ cấu và tổ chức tổ chức 5. Nhiệm vụ của công chức cấp xã 5.1 Nhiệm vụ của công chức trưởng công an xã 5.2 Nhiệm vụ của công chức chi huy trưởng quân sự 5.3 Nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê 5.4 Nhiệm vụ của công chức Địa chính – Xây dựng 5.5 Nhiệm vụ của công chức Tài chính – Kế toán 5.6 Nhiệm vụ của công chức Tư pháp – hộ tịch 5.7 Nhiệm vụ của công chức Văn hóa – xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC