Đề tài Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Hệ thống hành chính Việt Nam là tổng thể các cơ quan trong bộ máy hành pháp tạo thành một thể thống nhất, mỗi cơ quan là một mắt xích quan trọng có mối ràng buộc với nhau. Trong hệ thống hành chính Việt Nam, Chính phủ chính là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp 2013. Chính phủ là cơ quan chấp hành cao nhất của Quốc hội, ban hành các văn bản pháp quy để thực thi pháp luật. Chính phủ là một thực thể đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cơ quan hành chính Việt Nam. Vì vậy, trong phạm vi bài tiểu luận này, em đã chọn Chính phủ như là đối tượng nghiên cứu của mình. Nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam là nghiên cứu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, hướng phát triển của Chính phủ trong chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước. Tìm hiểu về Chính phủ chính là tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước. Hơn nữa tìm hiểu về Chính phủ còn là sự so sánh, là sự học hỏi với thế giới đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Có như vậy chúng ta mới có thể xây dựng được một bộ máy hành chính Nhà nước năng động và hiệu quả. Xuất phát từ vấn đề trên, em xin thực hiện đề tài: “Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC