Đề tài Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế

Môi trường cạnh tranh và xu thế hội nhập đặt ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức do đó công ty cần phải phấn đấu nỗ lực hết mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thực hiện kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, bên cạnh đó còn phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm và tinh thần đoàn kết giữa các cán bộ và công nhân trong công ty. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Sau thời gian nghiên cứu về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế, dựa trên những phân tích đánh giá về thực trạng công tác công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty, có thể thấy rằng việc thực hiện đề tài: “Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế” là có ý nghĩa. Nghiên cứu đề tài này nhằm: Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2014. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cao su Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Dữ liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu đề tài: Thu thập tài liệu, số liệu từ các phòng ban của công ty, thông tin internet, sách báo và các đề tài tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC