Đề tài Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trịchất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổphần Xi măng Sài Sơn

Toàn cầu hoá và sựphát triển mạnh mẽcủa khoa học và công nghệ đã tạo ra những cơhội to lớn đồng thời đặt ra những thách thức hết sức gay gắt đối với các doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh mới, vấn đềchất lượng ngày càng quan trọng và trởthành yếu tốchính quyết định sựthành công của DN trong bất cứmôi trường nào. Điều này đã tạo ra những áp lực to lớn cho các DN Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng, các DN không thểtiến hành các hoạt động đơn lẻmà phải giải quy ết vấn đềmột cách toàn diện, thông qua xây dựng các hệthống chất lượng (HTCL). Việc lựa chọn HTCL theo tiêu chuẩn quốc tếISO 9000 đã làm thay đổi cách thức làm việc tuỳtiện bằng tổchức công việc khoa học và có kếhoạch, nâng cao ý thức trách nhiệm và khảnăng phối hợp của m ọi thành viên, giúp doanh nghiệp giảm chi phí chất lượng nhờnhận biết và ngăn ngừa các sai lỗi nảy sinh. Tại Công ty Cổphần Xi măng Sài Sơn, ban lãnh đạo công ty đã sớm nhận thức được tính bức thiết của việc củng cố và cải tiến HTCL.Kết quả lớn nhất hệthống này mang lại là sản phẩm sản xuất có chất lượng ngày càng ổn định, niềm tin của khách hàng và uy tín của DN ngày càng nâng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC