Đề tài Tính không hiệu quả của việc cung cấp tư nhân hàng hóa công xe buýt

Xe buýt là loại hàng hóa nào ? Tại sao việc cung cấp tư xe buýt lại không mang lại hiệu quả cao ? Giải pháp can thiệp của chính phủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC