Đề tài Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực

1.Tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng 1.1Vẽ các biểu đồ nội lực :Mô men uốn Mp , lực cắt Q¬p, lực dọc Np trên hệ siêu tĩnh đã cho .Biết F=10J/L1 2 (m2) 1)Xác định bắc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản 2)Thành lập các phương trình chính tắc dạng tổng quát 3)Xác định các hệ số vá số hạng tự do của phương trình chính tắc ,kiểm tra các kết quả tính được 4)Giải hệ phương trình chính tắc 5)Vẽ biểu đồ momen trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng Mp. Kiểm tra cân bằng các nút và kiểm tra điều kiện chuyển vị 6)Vẽ biểu đồ lực cắt Qp và lực dọc Np trên hệ siêu tĩnh đã cho 1.2.Xác định chuyển vị ngang của điển I hoặc góc xoay của điểm K Biết E= 2.108kN/m2 , J=10-6 . L1 4 (m4)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC