Đề tài Tính toán kết cấu than tàu theo yêu cầu của quy phạm TCVN 6259-2B:2003

- Tàu thiết kế thuộc tàu chở hàng container,vỏ thép,một boong,kết cấu đáy đôi,mạn kép,buồng máy được đặt ở phía đuôi. - Vùng hoạt động là vùng không hạn chế. - Kết cấu tàu được tính theo quy pham phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép của VN:TCVN 6259-2B:2003 - Vật liệu đóng tàu theo quy phạm TCVN 6259-2B:2003 quy định trong phần 2B.Thép đóng tàu có giới hạn chảy ch =240 MPa(2400KG/cm2)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC