Đề tài Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải tập trung cho thành phố hội an - Tỉnh Quảng Nam (tính đến năm 2020)

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế của nƣớc ta có những bƣớc phát triển mạnh mẽ và vững chắc,đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao thì vấn đề môi trƣờng và các điều kiện vệ sinh môi trƣờng lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong đó các vấn đề về nƣớc đƣợc quan tâm nhiều hơn cả. Một trong các biện pháp để bảo vệ môi trƣờng sống, bảo vệ nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm không bị ô nhiễm do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con ngƣời là thu gom và xử lý nƣớc thải. Nƣớc thải sau xử lý sẽ đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn thải vào môi trƣờng cũng nhƣ khả năng tái sử dụng nƣớc sau xử lý. Với đề tài là thiết kế một trạm xử lí nƣớc thải, thể hiện bản vẽ thiết kế, sau một thời gian hƣớng dẫn của thầy cô bộ môn, đồ án về cơ bản đã đƣợc hoàn thành. Dƣới đây là bản thuyết minh về trạm xử lí nƣớc thải tập trung cho thành Phố Hội An tỉnh Quảng Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC