Đề tài Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần nuôi trồng và chế biến thực phẩm Nam Triệu

Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trung tâm tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhƣng không phải doanh nghiệp nào cũng tồn tại và phát triển đƣợc, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt. Sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất rất phong phú và đa dạng để có thể cạnh tranh với những sản phẩm khác trên thị trƣờng thì đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất cần phải hạ giá thành sản phẩm đồng thời phải nâng cao chất lƣợng sản phẩm để phục vụ tốt nhất nhu cầu thị yếu của ngƣời tiêu dùng. Muốn vậy thì công tác quản lý từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ cần phải đƣợc quản lý một cách khoa học, có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận. Để quản lý tốt quá trình đó, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu ích nhất giúp cho doanh nghiệp kiểm tra giám sát đƣợc việc sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn của doanh nghiệp, đảm bảo cho quá trình sản xuất đƣợc diễn ra một cách thƣờng xuyên, liên tục, có hiệu quả. Trong giai đoạn nền kinh tế đang chuyển đổi hiện nay, nó đã và đang tạo ra cơ hội cũng nhƣ thách thức cho mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải tự khẳng định mình trên thị trƣờng sao cho có thể tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho ngƣời tiêu dùng với chi phí bỏ ra là thấp nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC