Đề tài Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tại công ty TNHH thời trang vải

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc, từ đó mở ra nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mơi, hoàn thiện công cụ quản lý kinh tế. Tổ chức công tác kế toán, phân tích , tài chính là những nhiệm vụ quan trọng của tất cả những doanh nghiệp muốn thành công trên thương trường, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập như công ty TNHH Thời Trang Vải. Nếu một doanh nghiệp tổ chức tốt các công tác trên doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt những vấn đề cơ bản nhất của doanh nghiệp như doanh thu, chi phí, hiệu quả sử dụng vốn,. và có thể lập kế hoạch dài hạn cả mình một cách tốt nhất như đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ. Nó quyết định sự tồn tại, phát triển hay suy vọng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để cho công tác kế toán, phân tích, tài chính được thực hiện đầy đủchức năng của nó thì doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho các công tác hoạt động có hiệu quả và phát triển phù hợp với doanh nghiệp mình. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng trên, qua thực tế nghiên cứu tìm hiểu tại công ty TNHH Thời Trang Vải và nhận được sự giúp đỡ của Ths. Nguyễn Thị Thu Hương và các cô chú trong công ty em đã hoàn thành bản báo cáo này Nội dung báo cáo tổng hợp gồm 4 phần: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VẢI PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VẢI PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH KINH TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VẢI PHẦN IV: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN LÀM TỐT NGHIỆP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC