Đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Thành Long

Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp: - Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của tiền lương trong doanh nghiệp: * Khái niệm: Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp các yếu tố cơ bản (lao động, đối tƣợng lao động và tƣ liệu lao động) đồng thời cũng là quá trình tiêu hao chúng nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, trong đó lao động là yếu tố có tính chất quyết định. Lao động là hoạt động chân tay và trí óc con ngƣời sử dụng các tƣ liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tƣợng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảm tiến hành liên tục qúa trình tái sản xuất, trƣớc hết đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động con ngƣời bỏ ra phải đƣợc bồi thƣờng dƣới dạng thù lao lao động Tiền lƣơng chính là phần thù lao lao động đƣợc biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động căn cứ vào thời gian, khối lƣợng và chất lƣợng công việc của họ. Tiền lƣơng biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà ng ƣời lao động đƣợc sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC