Đề tài Tổng hợp tài liệu và phân tích số liệu địa hóa các giếng khoan thuộc lô 15.1 và 15.2 với tầng đá mẹ Oligocene thượng của bồn trũng Cửu Long

Bồn trũng Cửu Long nằm ở phiá Đông Bắc thềm lục điạ Việt Nam, có toạ độ điạ lý : nằm giữa 9o-11o vĩ độ Bắc, 106o30 kinh độ Đông. Kéo dài dọc bờ biển Phan Thiết đến sông Hậu (hình 1). Bồn trũng Cửu Long có diện tích 56.000 km2 bao gồm các lô 01, 02, 09, 15-1, 15-2, 16 và 17. Bồn trũng được giới hạn bởi đới nâng Côn Sơn ở phía Đông Nam. Phía Tây Nam được ngăn cách với bể trầm tích vịnh Thái Lan bởi khối nâng Korat. Phía Tây Bắc nằm trên phần rìa của địa khối Kontum. Bồn trũng Cửu Long gồm 2 phần : phần biển và một phần nhỏ ở đồng bằng sông Cửu long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC