Đề tài Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe tính mạng bị xâm phạm

Hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm nhiều ngành luật, mỗi ngành luật có vai trò khác nhau trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Khi một chủ thể có hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại tới các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể được pháp luật bảo vệ, thì chủ thể gây thiệt hại có thể phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi do hành vi của mình gây ra. Dưới góc độ pháp luật dân sự, hậu quả pháp lý đó là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đề cập từ rất sớm trong hệ thống pháp luật của nước ta. Tuy nhiên, chỉ đến BLDS 1995 thì các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại mới được quy định một cách chi tiết, và được quy định hoàn thiện hơn trong chương “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” ở BLDS 2005. Thiệt hại là điều kiện tiên quyết làm phát sinh trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc ấn định mức bồi thường cho người gây thiệt hại đối với người bị thiệt hại. Việc xác định thiệt hại không hề đơn giản bởi các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại nói chung, thiệt hại ngoài hợp đồng nói riêng là những quy định mang tính “định tính” chứ không “định lượng” cụ thể. Ở đây, thiệt hại có thể là thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm, hoặc thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Nhưng trong giới hạn bài viết này, chúng ta chỉ tiến hành nghiên cứu cơ sở để xác định thiệt hại do sức khoẻ tính mạng bị xâm phạm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC