Đề tài Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng

Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Xuất phát từ mục đích của việc xác lập quan hệ hôn nhân bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững mà Luật hôn nhân và gia đình khi điều chỉnh các quan hệ giữa vợ chồng đã dựa trên các nguyên tắc tiến bộ - bình đẳng. Các nguyên tắc đó thể hiện rõ nét trong các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và về tài sản giữa vợ chồng. Trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 có quy định rõ về tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng. Vậy nghĩa vụ và quyền của vợ chồng đối với tài sản chung ra sao? Đây chính là nội dung mà tôi nghiên cứu: “ Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC