Đề tài Trình bày kết quả báo cáo bằng văn bản và thuyết trình

Chất lượng trình bày của các kết quả nghiên cứu có thể ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức về chất lượng nghiên cứu của người sử dụng kết quả nghiên cứu • Ý nghĩa về mặt nội dung, dạng, độ dài và các chi tiết kỹ thuật của bản báo nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC