Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam đồng thời nó vừa là sự kết tinh giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện được tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng thuộc địa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc chiếm một vị trí lớn trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, được Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng vào thực tiễn cách mạng nước ta để giải quyết vấn đề dân tộc, giải phóng đất nước ra khỏi ách thống trị của bọn đế quốc thực dân và thực hiện đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong thời gian qua. Hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Vì vậy em chọn đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. 2. Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. 3. Mục đích và nhiệm vụ Làm rõ được thực chất, nội dung và động lực của vấn đề dân tộc thuộc địa, nêu lên được mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Phân tích được tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc đồng thời chỉ ra những quan điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC