Đề tài Tư tương Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người trong giai đoạn mới

Con người là một thể thống nhất giữa nguyên tố sinh học và yếu tố xã hội. Trong con người ai cũng có chổ hay chổ dở, ai cũng có tính tốt tính xấu, có thiện có ác. Vấn đề là làm sao cho phần xấu mất dần đi, phần tốt nảy nở,phát triển. Cách quan niệm như thế đã làm cho Hồ Chí Minh có cái nhìn toàn diện về con người, đó là cơ sở để Người thấu hiểu, cảm thông và lo lắng cho đồng bào cả nước. Đây là tư tưởng chủ đạo, bao trùm và xuyên suốt, vừa có ý nghĩa thực tiển, vừa như một tiền đề, đồng thời lại là mục đích quang trọng trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân tố con người là vốn quý nhất, là động lực vĩ đại, là yếu tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì thế nên em xin chọn đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người mới. Nhằm có thể hiểu thêm về việc xây dựng con người trong Tư tưởng của Bác, và sự quan tâm của Bác đối với con người. Đồng thời rèn luyện thêm bản thân để trở thành một con người có ích cho xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC