Đề tài Tư tưởng phân chia quyền lực, và sự vận dụng tư tưởng phân chia quyền lực trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản

Trong lịch sử tư tưởng chính trị của nhân loại thì các tư tưởng về nhà nước luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt là những tư tưởng về quyền lực nhà nước và việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước. Đó được coi là những tư tưởng giữ vị trí cơ bản, trọng yếu, chúng bao giờ cũng để lại dấu ấn của mình trong các thể chế chính trị nhất định. Tư tưởng phân quyền đã được các nhà tư tưởng tư sản thế kỷ XVII-XVIII mà điển hình là John Locke, Montesquieu, Rouseau kế thừa, phát triển và hoàn thiện, coi đó là cơ sở để đảm bảo tự do của nhân dân và chống chế độ độc tài chuyên chế. Vì thế nó tiếp tục được nghiên cứu, thể hiện và áp dụng trong việc tổ chức bộ máy nhà nước của nhiều nước trên thế giới ở các mức độ khác nhau và được coi là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức bộ máy nhà nước tư sản. Việc nghiên cứu tư tưởng phân chia quyền lực, và sự vận dụng tư tưởng phân chia quyền lực trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản sẽ tạo tiền cho việc nghiên cứu nền chính trị và các thể chế chính trị của các nước tư sản đương đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC