Đề tài Ứng dụng Autocad trong vẽ bình đồ (tỷ lệ 1-1000) và mặt cắt địa hình

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây Dựng v.v công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. - Công văn số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2010 của Bộ Xây Dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. - Căn cứ Thông tư số 03/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; - Chi phí thẩm tra phê duyệt dự toán, chi phí kiểm toán theo Thông tư số 33/2007/TT – BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính. - Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 (V/v hướng dẫn thu lệ phí thẩm định đầu tư).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC