Đề tài Ứng dụng công nghệ GPS để xác định độ cao

Ngày nay, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Trong trắc địa cũng vậy, công nghệ GPS đã mở ra thời kỳ mới, đã thay thế công nghệ truyền thống trong việc thành lập và xây dựng các mạng l-ới toạ độ các cấp. ứng dụng công nghệ GPS cho phép chúng ta thành lập các mạng l-ới toạ độ trên diện rộng, không những bao phủ toàn quốc mà còn cho phép liên kết với các mạng l-ới khắp trên thế giới. Công nghệGPS đã giúp các nhà quản lý giải quyết đ-ợc các bài toán vĩ mô mang tính toàn cầu. Chúng ta ứng dụng công nghệ GPS trong hơn 10 năm qua đã giải quyết đ-ợc các bài toán lớn nh-(xây dựng hệ VN 2000, thành lập đ-ợc mạng l-ới Địa chính cơ sở phủ trùm toàn quốc, ghép nối toạ độ VN 2000 với các hệ toạ độ khác, xây dựng trạm DGPS .). Trong việc thành lập l-ới toạ độ các cấp, công nghệ GPS cho độ chính xác về toạ độ đạt yêu cầu đề ra, nh-ng về độ cao thì vẫn ch-a đ-ợc ứng dụng rộng rãi do còn hạn chế về độ chính xác. Với việc ch-a có một mặt Geoid chuẩn trên lãnh thổ Việt Nam đ-a vào sử dụng, thì độ chính xác về độ cao h xác định dựa vào công nghệ GPS đạt đ-ợc bao nhiêu. Đó là những vấn đề mà đềtài cần phải nghiên cứu, khảo sát để cho cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề độ cao trong công nghệ GPS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC