Đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chữ thập đỏ huyện Trực Ninh

1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh 2. Mã số: không 3. Thời gian thực hiện: 6 tháng, từ tháng 07 - 12/2016. 4. Cấp quản lý: Cấp huyện. 5. Tổng vốn thực hiện đề tài: 15.000.000 đồng, trong đó: Nguồn Tổng số Từ ngân sách sự nghiệp khoa học cấp huyện. 10.000.000 đồng Vốn tự có của cơ quan chủ trì 5.000.000 đồng Khác 0 đồng 6. Thông tin người viết đề tài, đơn vị công tác: Họ và tên: Dương Văn Mai Năm sinh: 1980 Nam/Nữ: Nam Học vị: Thạc sỹ Chức vụ: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Điện thoại: Di động 0944.256.368 Email: duongdinhmai@gmail.com Tên cơ quan đang công tác: Hội Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh. Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Cổ lễ - huyện Trực Ninh-Tỉnh Nam Định. Tài khoản đơn vị: 9523.3.1025149 tại KBNN huyện Trực Ninh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC