Đề tài Ứng dụng gis và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường

Bài viết này giới thiệu các nghiên cứu về phòng, chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông dựa trên GIS trong và ngoài nước. GIS, như là một nền tảng dữ liệu cơ bản, có thể được sử dụng để quản lý dữ liệu không gian, chẳng hạn như bản đồ kỹ thuật số và dữ liệu thuộc tính, thông tin thủy văn. Sau đó, bài viết sẽ giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS về phòng, chống và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực sông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC