Đề tài Ưu nhược điểm của các quy định pháp luật về công ty hợp danh

LDN 2005 không đưa ra định nghĩa khái quát về công ty hợp danh mà xây dựng khái niệm công ty hợp danh dưới dạng liệt kê các đặc điểm của công ty hợp danh (Điều 130 LDN 2005). Theo đó, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: - Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; - Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Có thể thấy, nội hàm của khái niệm công ty hợp danh ở Việt Nam tương đối rộng. Căn cứ vào tính chất thành viên và chế độ chịu trách nhiệm tài sản thì công ty hợp danh theo LDN 2005 được chia ra thành hai loại, bao gồm: Công ty hợp danh chỉ bao gồm những thành viên hợp danh, và công ty hợp danh có cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC