Đề tài Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

Là con người phụ thưộc vào thế giới tư nhiên .Khi mà con người muốn tồn tại và phát triển thì con ngưới cần có nhu cầu như: ăn ,ở và điều kiện sinh hoạt Để có được những yếu tố đó con người phảI lao động vì con người khác loàI vật ở chỗ con người biết lao động . Lao động là nguồn gốc của mọi của cảI vật chất . Lao động chính là quá trình tác động vào tự nhiên . Cũng như Anghen đã nói ở trên “cùng với tư nhiên cung cấp những vật liệu cho hoạt động sản xuất, lao đông là nguồn gốc của mọi của cảI và lao động là sản xuất . Sản xuất điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng của con người và ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loàI người” Để hoàn thiện chính bản thân con người phảI cảI tạo mình .CảI tạo chính là con người học tập . Trong quá trình học tập thì giao tiếp là một yếu tố không thể thiếu . Chỉ có giao tiếp mới làm cho con người hiểu nhau hơn .Bản chất bên trong của con người chịu sự chi phối và những tác động của những yếu tố bên ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC