Đề tài Vai trò của ngân hàng nhà nước trên thị trường tiền tệ: Thực trạng và giải pháp

NHNN tham gia hệ thống tín dụng với mục đích quản lí hệ thống tín dụng và điều tiết chính sách tiền tệ - NHNN nắm giữ các chứn g khoán đặc biệt là tín phiếu kho bạc và phát hành tín phiếu NHTN , tham gia thi trường tiền tệ để điều tiết cung ứng tiền, khi NHNN : + mua là cung tiền + bán là hấp thụ tiền - NHNN là thành viên không thể thiếu được và có vai trò đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến điều tiết trên thị trường tiền tệ để tác động làm thay đổi tiền dự trữ và điều tiết lãi suất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC