Đề tài Vấn đề xói mòn đất ở vùng Okinawa - Nhật Bản

Ngành nông, lâm và thuỷ sản đang phải đối mặt với nhiều bất lợi của thiên nhiên nh- b7o, hạn hán, vị trí địa lý và điều kiện đất đỏ, vàng bị xói mòn đang gia tăng. Đến nay, đ7 có nhiều công trình nghiên cứu về cơ chế và cách thức ngăn ngừa xói mòn nh-ng việc tìm ra những ph-ơng pháp tổng hợp để kiểm soát hiện t-ợng xói mòn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do sự khác nhau giữa các yếu tố ảnh h-ởng dẫn đến hiện t-ợng mất đất ở các địa ph-ơng. Phạm vi nghiên cứu này là đ-a ra tóm tắt về kết quả nghiên cứu của một số nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ về vấn đề xói mòn của vùng, từ đây có thể liên hệ với nông nghiệp Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC