Đề tài VAS1O và IAS21 ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ Chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài khi hợp nhất các báo cáo này vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp bằng phương pháp hợp nhất hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC