Đề tài Về ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại

Tổ chức Thương mại thế giới WTO phân loại thương mại dịch vụ ra thành 12 ngành và 155 tiểu ngành, chẳng hạn như: ngành dịch vụ kinh doanh (bao gồm các dịch vụ nghề nghiệp như pháp lý, kế toán kiểm toán, kiến trúc, tư vấn, cho thuê, quảng cáo ); ngành dịch vụ thông tin liên lạc (bao gồm các dịch vụ bưu chính viễn thông, nghe nhìn ); ngành dịch vụ xây dựng và kỹ thuật; ngành dịch vụ phân phối; dịch vụ tài chính; dịch vụ môi trường; dịch vụ giáo dục; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ thể thao- văn hóa- giải trí; dịch vụ y tế và xã hội; và dịch vụ khác. Việt Nam đã tham gia Tổ chức Thương mại thế giới WTO và mở cửa thị trường dịch vụ. Nhưng, như chúng ta đã biết Luật Thương mại 2005 tiếp cận vấn đề thương mại theo nghĩa hẹp, cho nên, chúng ta chỉ đề cập đến các dịch vụ thương mại được quy định trong luật. Và theo quy định hiện nay của Luật Thương mại 2005, bao gồm các dịch vụ thương mại sau: Xúc tiến thương mại; trung gian thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa dịch vụ; logistics; gia công trong thương mại khác và một số loại dịch vụ khác. Trong bài tập nhóm tháng số 1, chúng em xin tập trung vào hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa, cũng như đại lý thương mại để có thể giải quyết tốt tình huống đã đưa ra. Do hạn chế về mặt kiến thức và khả năng tổng hợp các vấn đề, bài làm của nhóm còn nhiều thiếu xót. Mong thầy cô có những đóng góp để em hệ thống được kiến thức của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC