Đề tài Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý phế thải

(Bản scan) - Phế thải là sản phẩm loại bỏ được thải ra trong quá trình hoạt động, sản xuất chế biến của con người - Phế thảu có nhiều nguồn gốc khác nhau: rác thải sinh hoạt rác thải đô thị, rác thải nông nghiệp, rác thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt....

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC