Đề tài Vị trí, thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy nhà nước theo hiến pháp 1992

Mỗi cơ quan nhà nước là một bộ phận hợp thành của bộ máy nhâ nước, trong đó mỗi cơ quan nhà nước có một vị trí pháp lí, có một phạm vi thẩm quyền được Hiến pháp và pháp luật quy định , có quy chế tổ chức và hoạt động riêng . Theo Hiến pháp 1992 , cơ quan nhà nước ta bao gồm : • Chính phủ • Quốc hội • Chủ tịch nước • Ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân • Viện kiểm sát và tòa án nhân dân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC