Đề tài Xác định các biện pháp kỹ thuật chăm sóc ruộng lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn

Trong những năm gần đây, bệnh vàng lùn (hay còn gọi là bệnh lúa cỏ) là bệnh phổ biến và nguy hiểm trên lúa. Bệnh do vi rút gây ra và do rầy nâu là môi giới truyền bệnh. Bệnh đã từng gây thành dịch và gây thiệt hại nặng đối với sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đã có nhiều nghiên cứu về bệnh này nhưng chủ yếu là những nghiên cứu cơ bản về tác nhân gây bệnh hoặc cơ chế truyền bệnh trong phòng thí nghiệm và trong nhà lưới. Những đánh giá về tác hại của bệnh trên đồng ruộng còn hạn chế. Một nghiên cứu khảo sát đánh giá về bệnh vàng lùn trên đồng ruộng đã được thực hiện nhằm xác định mối tương quan giữa tuổi lúa, tỷ lệ bệnh và năng suất lúa, đồng thời đề xuất ngưỡng tiêu hủy khi ruộng lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn. Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh vàng lùn đã ảnh hưởng rất lớn đến số bông, số hạt chắc trên bông và năng suất lúa. Năng suất lúa có tương quan nghịch, khá chặt với tỷ lệ bệnh. Kết quả nghiên cứu cũng đã đánh giá được mối tương quan đa chiều giữa tuổi lúa nhi ễm bệnh, tỷ lệ bệnh và năng suất lúa. Đồng thời xác định được hiệu quả kinh tế ở các ruộng lúa có mức độ nhiễm bệnh khác nhau ở các tuổi lúa khác nhau. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất hướng xử lý thích hợp cho những ruộng lúa bị nhiễm bệnh này ở các mức độ khác nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC