Đề tài Xác định COD bằng phương pháp permanganat

Tổng quan về COD 1, Định nghĩa COD COD : nhu cầu oxi hóa học – là lượng oxi cần thiết để oxi hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Được biểu diễn theo đơn vị đo là miligam O2 trên lít ( mg O2/l)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC