Đề tài Xác định vốn tối ưu cho nhóm công ty thuộc ngành thép trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 - 2014

Cơ cấu vốn tối ưu của nhóm công ty thuộc ngành thép trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) được phân tích trong giai đoạn 2010-2014 bao gồm 7 công ty, bài khóa luận đâ tiến hành phân tích thực trạng về cơ cấu vốn của 7 công ty thông qua các tỉ số tài chính, để từ đó làm cơ sở cho việc phân tích cơ cấu vốn tối ưu. Để tính toán cơ cấu vốn tối ưu, tác giả đã kế thừa phương pháp xếp hạng tổng hợp cùa giáo sư Aswath Damodaran. Phương pháp này được sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính Mỹ, tuy nhiên, ở Việt Nam thì đây là phương pháp còn khá mới khi mà chưa có hoặc rât ít bài nghiên cứu vê phươírg pháp này. Kết quả tính toán cơ cấu vốn tối ưu trung bình củ ’oWong ty thuộc ngành thép trên sàn HOSE trong giai đoạn 2010 - 2014 lè 7, tương đương với 79% vốn chủ sở hữu. Qua phân tích thì con số 21% nợ làlnột con số hợp lý, điều đó chứng tỏ phương pháp xếp hạng tổng hgp^cojh^bp dụng để tính toán cơ cấu vốn tối ưu cho các công ty ở Việt Nam. So sánh 2010 đến 2014, các công ty đều khống i r t lập được cấu trúc vốn tối ưu khi mà tỉ lệ nợ thực tế trung bình lớn hơn rất nhiều so với con số 21%. u trúc vôn thực tê của các công ty từ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC