Đề tài Xây dựng chương trình quản lý các nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Hệ thống: Là tập hợp các phần tử có liên quan qua lại với nhau cùng hoạt động hƣớng đến một mục tiêu chung thông qua việc tiếp cận dữ liệu vào và sản sinh ra nhờ một quá trình chuyển đổi. Hệ thống thông tin: Là một hệ thống thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và là một tập hợp có tổ chức của nhiều phần tử có những mối ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động chung cho một mục đích nào đó của con ngƣời. Hệ thống thông tin quản lý ( Mangement Informantion system): Là hệ thống thông tin để phục vụ toàn bộ hoạt động của một tổ chức nào đó. Đây là một hệ thống đƣợc tổ chức thống nhất từ trên xuống dƣới có chức năng tổng hợp các thông tin giúp các nhà quản lý, các phòng ban quản lý tốt cơ sở của mình và trợ giúp ra quyết định điều hành cho phù hợp. Một hệ thống quản lý đƣợc phân thành nhiều cấp từ dƣới lên trên và từ trên xuống dƣới. 1.1.2. Các cách tiếp cận và phát triển một hệ thống thông tin - Tiếp cận hƣớng tiến trình ( PDA – Process Driven Approach) - Tiếp cận hƣớng dữ liệu ( DDA – Data Driven Approach) - Tiếp cận định hƣớng cấu trúc ( SDA – Structure Driven Approach) - Cách tiếp cận hƣớng đối tƣợng ( OOA – Object Oriented Approach)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC