Đề tài Xây dựng diễn đàn trên mạng (Slide)

Phần 1: Cơ sở lý thuyết: Chương1: Giới thiệu ngôn ngữ Java Chương 2:Các công nghệ liên quan. Phần 2: Phân tích , thiết kế và thực hiện Forum. Chương 3: Phân tích chương trình. Chương 4: Thiết kế chương trình. Chương 5: Thực hiện chương trình. Chương 6: Kết luận đánh giá kết quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC